Gerekli Evraklar

3.Şahıs Sorumluuk Sigorta Hasarları

* Sigorta poliçesi

* Kazaya ilişkin tutanak

* Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı

* Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri

* Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ilaç küpürleri ve reçete asılları, ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus aile kaydı, ölüm raporu, defin ruhsatı

* Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),

* Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı

* Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları

Cam Kırılması Hasarları

* Sigorta poliçesi  

* Zabıt veya beyan

* Fatura (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)

* Hasara ilişkin fotoğraflar (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda) 

Dahili Su Sigorta Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* Hasara İlişkin Faturalar

* Hasara İlişkin Fotoğraflar

* Zararı/Olayı Anlatan Beyan

* Vergi Levhası ( İşyerleri için )

* Tapu Belgesi ( Bina Hasarları İçin )

* Kira Kontratı ( Eşya Hasarları İçin )

DASK ( Doğal Afet Sigortalar Kurumu) Sigorta Hasarları
Deniz Nakliyat Sigorta Hasarları

* Poliçe Fotokopisi

* Fatura Aslı veya Fotokopisi

* Konşimento Aslı veya Fotokopisi

* Emtia Gemiden Hasarlı Olarak Boşaltılmışsa Gemi Rezerv Zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)

* Muayene Tutanağı

* Emtea Gümrüklü Sahada Hasarlanmış ise Gümrük Rezerv Zaptı

* Emtia gümrükte hasarlanmış ise ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. ( Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)

* Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi

* Kargo Raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)

* Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri

* Serü sefer ve çeki listesi

* Gümrük kapanış beyannamesi

* Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri

* Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu

* Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu

* Yükleme manifestosu

* Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları ), Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.

Deprem Sigorta Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* Afet İşleri Müdürlüğü Raporu

* Hasara İlişkin Faturalar

* Hasara İlişkin Fotoğraflar

* Muhasebe Kayıtları

* Zararı/Olayı Anlatan Beyan

* Emlak Vergi Beyannamesi ve/veya Yapı Kullanma İzin Belgesi ( Bina Hasarlarında )

* Vergi Levhası ( İşyerleri için )

* Tapu Belgesi ( Mal Sahipleri İçin )

* Kira Kontratı ( Kiracılar İçin )

Elektronik Cihaz Hasarları

* Sigorta poliçesi

* Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar

* Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu

* Hasar fotoğrafları

* İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)

* Talep yazısı 

Emtea Nakliyat Sigorta Hasarları

* Sigorta poliçesi

* Beyan yazısı

* Fatura

* Konşimento, Hamule Senedi, CMR

* Kargo Raporu

* Gümrük Giriş Beyannamesi ( İthalat Halinde )

* Gümrük Çıkış Beyannamesi ( İhracat Halinde )

* Tutanak

* Çeki Listesi

* Hasar Fotoğrafları

* Nakliyeciye Çekilen Protesto

* Hasar Trafik Kazası Sonucu Oluşmuş ise Trafik Zaptı, Rhliyet, Ruhsat Fotokopileri

* Vergi levhası

Ferdi Kaza Hasarları

* Sigorta poliçesi

* Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

* Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği

* Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası

* Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)

* Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:

* Ölüm raporu ve defin ruhsatı

* Veraset ilamı tastikli örneği

* Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:

* Doktor ve hastane raporları

* Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları

* İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:

* Malüliyeti gösterir heyet raporu

* Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir. 

Fırtına Sigorta Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* Meteoroloji Raporu

* Hasara İlişkin Fotoğraflar

* Zararı/Olayı Anlatan Beyan

* Tapu Belgesi ( Mal Sahipleri İçin )

* Kira Kontratı ( Kiracılar İçin )

Hırsızlık Sigorta Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* Hasara İlişkin Faturalar

* Hasara İlişkin Fotoğraflar

* Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı

* Zararı/Olayı Anlatan Beyan

* Muhasebe Kayıtları

* Vergi Levhası ( İşyerleri için )

* 30 günlük bekleme süresi sonunda karakoldan alınacak "bulunamadı yazısı"

İnşaat Sigortası Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* Olaya İlişkin Sigortalının Beyanı ve İlgili Tutanaklar

* Keşif Özeti, Hakediş Raporları

* İşveren İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme

* İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Şirket Kaşesi ( Sigortalı, Şirket ise )

* Hasar Fotoğrafları

İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları

* Sigorta poliçesi

* Kaza zaptı(iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)

* İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları

* İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti

* Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ile ölüm raporu

* Sigorta Şirketinin muvafakatı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılan noterlikçe düzenlenen ibraname

* İşverenin tazminat talep yazısı

* Mağdur kişiye ait TC numarası 

Kara-Hava-Demiryolu Nakliyat Sigorta Hasarları

* Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento ( Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi )

* Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı ( Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )

* Muayene tutanağı

* Emtia gümrükte hasarlanmış ise gümrük rezerv zaptı ( Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.)

* Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti Gümrük sahasında hasarlanmış ise gümrük rezerve zaptı

* Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu

* Gümrük kapanış beyannamesi

* Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi

* Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri

* Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye’ deki acentesinin adı, unvanı ve adresi  

Kasko Sigorta Hasarları

Çarpma – Çarpılma – Yanma Olaylarında  :

* Sigorta poliçesi

* Trafik Kazası Tespit Tutanağı

* Alkol raporu (tasdikli örneği)

* Zararı/Olayı Anlatan Beyan

* Ehliyet fotokopisi

* Ruhsat fotokopisi

* D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

* Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi

* İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda)

* Hasara ilişkin faturalar

* Hasara ilişkin fotoğraflar

Araç Çalınma Olaylarında  : 

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

* Sigorta poliçesi

* Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı)

* Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları

* Trafikten çekme belgesi veya ’çalınmıştır’ kaşeli ruhsatname aslı

* Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği)

* Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği)

* Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek)

* Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları

* D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

* Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).

Radyo - Teyp Çalınma Olaylarında :

* Sigorta poliçesi

* Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı)

* Ruhsat fotokopisi

* D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

Makina Kırılması Hasarları

* Sigorta poliçesi

* Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar

* Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu

* Hasar fotoğrafları

* İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)

* Talep yazısı 

Montaj Sigorta Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* Olaya İlişkin Sigortalının Beyanı ve İlgili Tutanaklar

* Keşif Özeti, Hakediş Raporları

* İşveren İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme

* İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Şirket Kaşesi ( Sigortalı, Şirket ise )

* Hasar Fotoğrafları

Sağlık Tazminat Talepleri

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında     :Anlaşmalı sağlık kurumlarında provizyon sistemimiz devrededir. Sağlık sigortası kartınız ve fotoğraflı kimlik belgeniz ile giderek bu kurumlardan hizmet alabilirsiniz. Provizyon onayı verilir ise, varsa sadece iştirak payınızı ödeyerek tedavinizi yaptırabilirsiniz.

Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında :

Doktor Muayenesi                                     :

* Muayeneyi yapan doktorun dolduracağı tazminat talep formu

* Serbest meslek makbuzu veya fatura aslı

İlaç Masrafları                                             :

* Muayeneyi yapan doktorun dolduracağı tazminat talep formu (sitemizden çıktı alabilirsiniz.)

* Reçete aslı

* Fatura veya fiş asılları

* İlaç kupürleri ( ilacın barkodu ve fiyatı okunabilecek şekilde kesilip reçetenin arkasına yapıştırılmış olmalı )

Önemli : Hekiminizin uzun süre kullanılması gereken ilaç reçetesi vermesi durumunda reçetenin üzerine ilacın ne kadar süre ile kullanılacağını hekiminize yazdırmayı unutmayın. İlk ilaç tazminat talebinde ilaç kupürleri ve fatura ile birlikte reçetenin aslını, sonraki taleplerinizde de reçetenin fotokopisi eklemeniz gerekmektedir.

Röntgen , Tahlil , Modern Teşhis           :

* Muayeneyi yapan doktorun dolduracağı tazminat talep formu (sitemizden çıktı alabilirsiniz.)

* Muayeneyi yapan doktor tarafından düzenlenmiş tetkike ilişkin talep formu ya da sevk formu          Fatura asılları

* Yapılan tanı işlemlerine ilişkin sonuç raporları fotokopisi

Önemli : Anlaşmasız sağlık kuruluşunda muayene olup, anlaşmalı bir sağlık kurumunda tetkik ve tedavilerinizi yaptırmanız halinde,  anlaşmalı sağlık kurumundaki görevliye hekim tarafından düzenlenen tazminat talep formunu, sağlık sigortası kartınızı ve fotoğraflı kimlik belgenizi göstermeniz durumunda provizyon işlemleri başlatılabilecektir. Provizyon onayı verilir ise, varsa iştirak payınızı ödeyerek tedavinizi yaptırabilirsiniz. Bu uygulama anlaşmalı eczanelerimiz için de geçerlidir.  

Tekne Sigorta Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* Beyan Yazısı

* Deniz Raporu ve Mürettebat İfadeleri

* Denize Elverişlilik Belgesi

* Meteoroloji Raporu

* Güverte, Makine ve Telsiz Jurnalleri

* Kurtarma Teklifleri

* Tamir Teklifleri

* Gemi Donanımı Asgari Emniyet Belgesi

* Personel Listesi

* Class Belgesi

* Class Maintanance Certificate

* Class Raporu

* Hasar Fotoğrafları

* Vergi Levhası

* Tamir ve Diğer Masraf Faturaları

* Eksper Raporu

* Gerekirse Adjuster Raporu . 

Trafik Sigorta Hasarları

Maddi Zararlar :

* Trafik Kazası Tespit Tutanağı

* Ruhsat Fotokopisi

* Ehliyet Fotokopisi

* Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder)

* Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu.

Ölüm Halinde:

* Kaza tespit tutanağı

* Veraset ilamı

* Nüfus kayıt örneği

* Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge

* Ölüm raporu

* Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

* Kaza tespit tutanağı

* Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu

* Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde:

* Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu

* Kaza tespit tutanağı

* Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge. 

Yangın Sigorta Hasarları

* Sigorta Poliçesi

* İtfaiye Raporu

* Hasara İlişkin Faturalar

* Hasara İlişkin Fotoğraflar

* Cumhuriyet Savcılığından Takipsizlik Raporu

* Zararı/Olayı Anlatan Beyan

* Polis/Jandarma Tutanağı

* Vergi Levhası ( İşyerleri için )

* Tapu Belgesi ( Mal Sahipleri İçin )

* Kira Kontratı ( Kiracılar İçin )
+ Paylaş
Paylaş: Facebook Paylaş: Twitter Paylaş: Google Paylaş: Yahoo Paylaş: Mr. Wong Paylaş: Oneview Paylaş: Linkarena Paylaş: Folkd Paylaş: Digg Paylaş: Del.icio.us Paylaş: Reddit Paylaş: Jumptags Paylaş: Simpy Paylaş: StumbleUpon Paylaş: Slashdot Paylaş: Propeller Paylaş: Furl Paylaş: Spurl Paylaş: Blinklist Paylaş: Blogmarks Paylaş: Diigo Paylaş: Technorati Paylaş: Newsvine Paylaş: Blinkbits Paylaş: Ma.Gnolia Paylaş: Smarking Paylaş: Netvouz
Tüm Hakları Saklıdır Turan Sigorta